Visie

Waar staan we voor?

We focussen op het leren en de totale ontwikkeling van de leerlingen en reiken hen handvaten aan om volwaardig, actief en bevlogen te participeren aan de samenleving van morgen. Onze visie is opgebouwd aan de hand van de onderstaande bouwstenen.

GEPERSONALISEERDE LEERTRAJECTEN

We bieden onze leerlingen kansen om hun talenten te ontdekken, stimuleren hen om die verder te ontwikkelen en dagen hen uit om hun grenzen te verleggen. In onze onderwijstrajecten staan de leerling, zijn mogelijkheden en zijn behoeften centraal.

OPEN EN PARTICIPATIEF

We zijn een open en warme community van lerenden en maken samen school. We betrekken ouders van nabij bij het leertraject van hun kind en bouwen partnerschappen uit die de kracht van ons onderwijs versterken. De stad Gent is ons leerlabo.

MOTIVATIE EN EIGENAARSCHAP

Door de leerlingen en het ganse schoolteam te versterken in autonomie, competentie en betrokkenheid zetten we in op intrinsieke motivatie, eigenaarschap, verbinding, passie en welbevinden.

DIVERSITEIT ALS TROEF

We beschouwen verscheidenheid als een meerwaarde en zetten die bewust in met het oog op kwaliteitsvolle leerprocessen. In onze katholieke dialoogschool maken we ruimte voor (ontmoeting tussen) levensbeschouwingen.

INNOVATIEF EN DIGITAAL

We zijn een ambitieuze school die kiest voor pedagogisch-didactische innovatie ondersteund door digitalisering. We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen, durven experimenteren en gaan voor maximale leerwinst voor elke leerling.

GEËNGAGEERDE TEAMGERICHTE
PROFESSIONALS

Onze medewerkers zijn geëngageerde professionals die zich permanent ontwikkelen, kennis delen en samenwerken in professionele leergemeenschappen. Vanuit onze school stimuleren en ondersteunen we de professionele ontwikkeling van het schoolteam.

TAALGERICHT

We creëren contextrijke leeromgevingen, voorzien mogelijkheden tot interactie en bieden leerlingen specifieke taalondersteuning. Taalgericht vakonderwijs is voor ons een cruciale hefboom naar zelfbewustzijn, (studie)succes en maatschappelijke participatie.